INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Robert Petrović, kontakt e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl


ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Magdalena Gałczyńska, e-mail:iod2_mjo@um.poznan.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola jednostki oświatowe. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w zakładce "Informator" pod nazwą wybranej przez Panią/Pana jednostki oświatowej, a także na jej stronie internetowej lub w siedzibie jednostki oświatowej.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 47w Poznaniu z siedzibą ul. Senatorska 1.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: iod7_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO),w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:
- realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
- prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,
- weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
- udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
- wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,
- organizacji wycieczek,
- zapewnieni a bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,
- zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,
- zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu  zabaw, pomieszczeń sanitarno higienicznych oraz szatni,
-organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi współpracującym z przedszkolem,
organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:
- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole nr 47 z siedzibą w Poznaniu, ul. Senatorska 1

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktowaćz Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: iod7_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych
przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu,dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody. Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.:
dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie,bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych,które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych osobowych:
- gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
- gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą,     do  ustalenia, do chodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 47 z siedzibą w Poznaniu, ul. Senatorska 1.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod7_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu –Miastu Poznań
oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) żądania usunięcia danych osobowych:
- gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych (dot. przetwarzania
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.