Nauczyciele prowadzący:
         - mgr Krystyna Kierstan
         - mgr Anna Orwat
Pomoc nauczyciela:
         - Małgorzata Piechowiak


Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1530 - 1600.
 

WRZESIEŃ 2019

1.       PRZYJACIELE W PRZEDSZKOLU.

2.       JESTEŚMY BEZPIECZNI.

3.       RAZEM SIĘ BAWIMY.

4.       RÓŻNI LUDZIE – TO MY.

OBSZAR FIZYCZNY:

- wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

- wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

- wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania

- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach konstrukcyjnych, naśladowczych

OBSZAR EMOCJONALNY:

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

- wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

- wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

OBSZAR SPOŁECZNY:

- wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

- budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

- zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

- kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych – wypracowanie kontraktu grupy

- kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym

- wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań

- kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY:

- wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

- wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnych technik

- kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji

- kształtowanie umiejętności określania kierunków( prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia

( obok, przed, za, między, nad, pod)

- wdrażanie do uważnego słuchania

- kształtowanie posługiwania się językiem polskim ( poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

- wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach

- kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych

- doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby

- poznanie obrazu graficznego głoski „ o” – litery „ O”, „ o”

- poznanie obrazu graficznego liczby „ 1”.