Nauczyciela prowadzący:

      - mgr Marzena Grzywacz
      - mgr Anna Ławicka-Dłużewska
Pomoc nauczyciela:
      - Agnieszka Zgoła

Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1530 - 1600.


STYCZEŃ 20201.     Poznajemy świat wokół nas

2.     Jestem Polką, jestem Polakiem

3.     Dawno, dawno temu w Polsce

4.     Niesamowita podróż w czasie

Cele ogólne:

Obszar fizyczny:

·       aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·       kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych

·       wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji

·       kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności 

Obszar emocjonalny:

·       kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

·       budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

·       kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej

·       budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

·       budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach

·       rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy

·       ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej prac.

Obszar społeczny:

·       kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)

·       wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

·       kształtowanie uczuć patriotycznych

·       wdrażanie do poszanowania symboli narodowych

·       rozbudzanie poczucia przynależności narodowej 

Obszar poznawczy:

·       wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

·       zapoznanie z drukowaną i pisaną literą T,t, L,l, U,u,K,k

·       poznanie obrazu graficznego liczby 6 i 7

·       rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski

·       wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy

·       wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”

·       wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

·       kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat

·       wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań