Nauczyciela prowadzący:

      - mgr Marzena Grzywacz
      - mgr Anna Ławicka-Dłużewska
Pomoc nauczyciela:
      - Beata Rzymiańska

Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1530 - 1600.


WRZESIEŃ 2019

1.     Przedszkolaki to my!

2.     Bezpieczne przedszkolaki

3.     Razem ciekawie spędzamy czas

4.     Co lubi każdy z nas?

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

·         wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

·         wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·         wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych

·         wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania

Obszar emocjonalny

·         kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

·         wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

  • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych

Obszar społeczny

·         wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

·         budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej i pozytywnych relacji rówieśniczych

·         zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

·         kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kodeksu grupy

·         wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

·         posługiwanie się imieniem i nazwiskiem,

Obszar poznawczy

·         wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

·         wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik

·         kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów

·         kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji

·         kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

·         wdrażanie do uważnego słuchania

·         rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

·         aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych

·         kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych

·         kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

·         doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby