Nauczyciele prowadzący:
         - mgr Krystyna Kierstan
         - mgr Marta Szymanek
Pomoc nauczyciela:
               - Małgorzata Piechowiak

Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1600 - 1630.

MAJ 2019

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Wzmacnianie więzi rodzinnych

·         Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą

·         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania czytanego przez N.

·         Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą

·         Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka

·         Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek

·         Poznanie tradycji święcenia pokarmów w wielką sobotę

·         Zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego

·         Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę

·         Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

·         Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek

·         Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach

·         Liczenie w dostępnym zakresie

·         Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem

·         Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

·         Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi

·         Wiązanie opisu słownego z obrazkiem

·         Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu

·         Porównywanie liczebności zbiorów

·         Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych

·         Rozwijanie motoryki małej

·         Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów

·         Wzmacnianie mięśni grzbietu

·         Poznanie produktów, które powstają z mleka

·         Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia

·         Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech

·         Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu

·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

·         Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu

·         Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody

·         Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

·         Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej

·         Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

·         Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie

·         Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności

·         Wdrażanie do utrzymywania porządku

·         Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy

·         Kształtowanie u dziecka śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki

·         Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek

·         Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru

·         Rozwijanie zainteresowania książkami

·         Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu

·         Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń

·         Doskonalenie umiejętności liczenia

·         Zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni

·         Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia

·         Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)

·         Ukazanie różnorodności tematycznej książek

·         Rozwijanie zainteresowania książkami

 Zadania do codziennej realizacji:

·         Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

·         Zabawy z „powitankami” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

·         Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem

·         Zabawy rozwijające sprawność fizyczną

·         Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

·         Słuchanie tekstów czytanych przez n., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej

·         Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

·         Zabawy ruchowe – nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie