W związku z wytycznymi Urzędu Miasta Poznania dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa przedszkole zostaje zamknięte na okres od 11.03.-25.03.2020 r.
Bieżące informacje będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz poprzez iPrzedszkole.

REKRUTACJA !

W związku z zamknięciem przedszkola do 25.03 informuję, że terminy rekrutacji nie ulegają zmianie.

W odpowiedzi na liczne pytania i zaistniałą sytuację informujemy, że skany podpisanego wniosku wraz z załącznikami prosimy wysyłać na adres: p_47@wp.pl
UWAGA!
Wniosek jest ważny z załącznikami:
-zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG
- pierwsza strona PIT+ urzędowe potwierdzenie odbioru przy elektronicznym złożeniu zeznania
- oświadczenia (w zależności od spełnianego kryterium: szczepienia, wielodzietność, rodzic samotnie wychowujący)

O terminie składania oryginałów będziemy informować.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 513 982 611 lub  793 822 392

REKRUTACJA 2020/2021

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w   postępowaniu rekrutacyjnym

      od 10 marca   

      do 24 marca

       od 22 czerwca

       do 25 czerwca

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów   niezakwalifikowanych

   9 kwietnia

   godzina 12.00

         3 lipca

     godzina 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia

do 16 kwietnia

      od 3 lipca

       do 7 lipca

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia

godzina 12.00 

         9 lipca

      godzina 12.00


UCHWAŁA NR XXII/401/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

w sprawie

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 131 ust. 4, 6 i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 30 pkt;

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 60 pkt;

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

a) za I preferencję – 50 pkt,

b) za II preferencję – 30 pkt,

c) za III preferencję – 20 pkt,

d) za IV preferencję – 10 pkt,

e) za V preferencję – 1 pkt;

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt;

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt;

6) wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 60 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych. 

§ 2

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

§ 3

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1:

Lp.

Kryterium z § 1:

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

kryterium 1)

oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG

kryterium 5)

oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

kryterium 6)

wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych

oświadczenie rodzica

 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

25 LUTY
(wtorek) o godz. 9.50 wyjeżdżamy na spektakl pt.: DOKTOR I JEGO ZWIERZĘTA.


W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu.