Poszukujemy chętnych do pomocy sfinansowania położenia płytek na dalszej części murku wokół przedszkola.
Darczyńców prosimy o wpłatę na konto przedszkola:
58 1020 4027 0000 1902 1263 8336 z dopiskiem "murek".
DZIĘKUJEMY!!!

Stowarzyszenie Mieszkańców Abisynia uruchomiło zrzutkę na płot.
Link do strony: https://zrzutka.pl/b8mdk3


 
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dotyczy dzieci z roczników 2013-2016. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszali na obszarze danej gminy. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:
- http://www.nabor.pcss.pl//poznan
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 04.03. - 15.03.2019 r.
Dnia 4 kwietnia o godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 04.04 do 09.04 2019 r. należy pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.
BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z DALSZEGO PROCESU REKRUTACJI.

6 MARCA (ŚRODA) od godz. 9.00 odbędą się warsztaty chemiczne.

13 MARCA (środa) o godz. 10.00 odbędzie się przedstawienie teatralne pt.: DIAMENTOWA PODRÓŻ.

15 MARCA (piątek) o godz. 10.00 odwiedzą nas WESOŁE PSY GOLDENY ze swoimi przewodnikami.


19 MARCA (wtorek) o godz. 14.00 odbędą się warsztaty muzyczne pt. "Zobacz i posłuchaj, zaśpiewaj, jak ciekawy jest Poznań".

21 MARCA (czwartek) pożegnamy ZIMĘ i powitamy WIOSNĘ.


26 MARCA (wtorek) od godz. 9.00 - MINISTERSTWO MOTYLI -  spotkanie edukacyjne z żywymi okazami.


27 MARCA (środa) od godz. 11.00 będą robione zdjęcia wiosenne oraz do TABLO dla GRUPY III - DZIĘCIOŁY.


2 KWIETNIA (środa) zapraszamy Rodziców na warsztaty z PSYCHOLOGIEM pt.: JAK ODNALEŹĆ SIĘ W POŚPIECHU? Godzina 17.00 - zapraszamy bez dzieci.

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole pełni dyżur w miesiącu sierpniu.
W miesiącu lipcu dyżur pełni Przedszkole nr 83 - ZUCH.


                                                  Poznań, data 25.05.2018

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych w
PRZEDSZKOLU NR 47 W POZNANIU, UL. SENATORSKA 1

W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych ustawą RODO informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 47 z siedzibą w POZNANIU przy ulicy Senatorskiej 1.

2.       Pani/Pana dane oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu pełnienia obowiązku edukacyjnego.

3.       Odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane dzieci w imieniu Placówki na podstawie zawartej z Placówką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dostawcy usług wspierających działania Placówki oraz organy administracji publicznej (jeżeli to wynika z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego)

4.       Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce, a następnie, w celach archiwizacyjnych, przez okres 5 lat od daty zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce

5.       Jeżeli uznają Pani/Pan, że dane osobowe dzieci będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.       Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych dzieci, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową pełnienia obowiązku edukacyjnego.

8.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.