6 CZERWCA ( czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego GRUPY STARSZAKÓW.10 CZERWCA ( poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2019/2020. Prosimy o przyjście bez dzieci.


11 CZERWCA (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w placówkach. zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.24.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo dzieci, w ramach ustawowych obowiązków (art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).18 CZERWCA (wtorek) o godz. 9.00 wyjeżdżamy na wycieczkę do Delicjusza. Powrót około godz. 13.30  
W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole pełni dyżur w miesiącu sierpniu.
W miesiącu lipcu dyżur pełni Przedszkole nr 83 - ZUCH.


                                                  Poznań, data 25.05.2018

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych w
PRZEDSZKOLU NR 47 W POZNANIU, UL. SENATORSKA 1

W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych ustawą RODO informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 47 z siedzibą w POZNANIU przy ulicy Senatorskiej 1.

2.       Pani/Pana dane oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu pełnienia obowiązku edukacyjnego.

3.       Odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane dzieci w imieniu Placówki na podstawie zawartej z Placówką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dostawcy usług wspierających działania Placówki oraz organy administracji publicznej (jeżeli to wynika z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego)

4.       Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce, a następnie, w celach archiwizacyjnych, przez okres 5 lat od daty zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce

5.       Jeżeli uznają Pani/Pan, że dane osobowe dzieci będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.       Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych dzieci, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową pełnienia obowiązku edukacyjnego.

8.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.